faq

1. Czy muszę poinformować pracowników o przetwarzaniu danych osobowych? A co z kandydatami do pracy?

Pracodawca wobec pracowników jest Administratorem Danych Osobowych, co oznacza, że powinien zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), spełnić obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.

O czym nie zapomnieć w trakcie przygotowania klauzuli informacyjnej? W jaki sposób spełnić obowiązki wobec kandydatów i  pracowników? dowiesz się z naszych materiałów dostępnych w pakiecie MINIMUM. Możesz również skorzystać z konsultacji z audytorem w pakiecie MEDIUM oraz PREMIUM.

2. Czy pracownik musi mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?

Każda osoba dopuszczona do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora lub podmiotu przetwarzającego musi posiadać upoważnienie. RODO nie wymaga wprost aby upoważnienia pracowników były w formie pisemnej, niemniej jednak to na Administratorze/Podmiocie Przetwarzającym ciąży obowiązek udowodnienia wykonania tej czynności.

3. Co RODO zmienia w związku z monitoringiem.

Administrator danych (przedsiębiorca)  może podjąć decyzję o wprowadzeniu nadzoru nad miejscem pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci monitoringu wizyjnego w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Szczegółowe zasady monitoringu pracowników zostały określone w Ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Jak napisać klauzulę informacyjną?

Wzory klauzuli informacyjnej możesz od nas otrzymać decydując się na jeden z dostępnych pakietów wsparcia: MINIMUM, MEDIUM lub PREMIUM.

5. Co to jest i co powinna zawierać umowa powierzenia danych?

Zgodnie z RODO, Administrator może powierzyć wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych innym podmiotom, jednak zgodnie przepisami powinien, zgodnie z art. 28 ust.1 RODO „…korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.”

Wzór umowy powierzenia zgodnej z RODO możesz od nas otrzymać korzystając z wybranego, dogodnego dla Ciebie pakietu – MINIMUM, MEDIUM lub PREMIUM. Polecamy konsultacje z naszymi audytorami, którzy pomogą w dopasowaniu zapisów umowy do specyfiki Administratora a także zadań podmiotu przetwarzającego.