Audyty - profesjonalnie - Servus Comp Kraków

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

NIEZALEŻNA OCENA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
(WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ).

KTO POWINIEN WYKONYWAĆ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI?

  ORGANY PAŃSTWOWE ROZLICZANE Z WYTYCZNYCH
KRI – KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI

  FIRMY BIZNESOWE, W KTÓRYCH PRZYKŁADA SIĘ ZNACZĄCĄ WAGĘ
 DO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - CYBERBEZPIECZEŃSTWA

  FIRMY POSIADAJĄCE CERTYFIKACJĘ NORM

Audyt bezpieczeństwa informacji stanowi niezależną ocenę aktualnie działającego systemu informatycznego w instytucji państwowej, w firmie biznesowej wraz z jego infrastrukturą sprzętową, systemową i sieciową.

Oferujemy współpracę, w ramach której nasi eksperci przeprowadzą ocenę aspektów prawnych, organizacyjnych, technicznych i informatycznych. Wykonanie audytu pozwala zweryfikować stan systemu informatycznego i prawidłowość procedur zarządzania systemami IT wraz z poziomem ich zgodności z obowiązującymi normami i standardami. Realizowane przez nas działania audytowe są zgodne z wytycznymi KRI oraz wskazaniami  normy ISO/IEC 27001 i przeprowadzane w odniesieniu do obiektywnych uwarunkowań i specyfiki danej organizacji, obowiązujących przepisów prawa i aktualnego stanu technologii.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI WG NORMY ISO/IEC 27001

Pomagamy zapewnić bezpieczeństwo ważnych dla Firmy informacji, wprowadzając procedury i polityki bezpieczeństwa w oparciu o przyjęte normy dotyczące tego zakresu. Najczęściej stosowaną normą jest norma ISO/IEC 27001 - Technologia Informacji - Techniki Bezpieczeństwa - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - Wymagania. ISO/IEC 27001 jest międzynarodowym standardem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zgodnie ze standardem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ramach obowiązującej normy ISO/IEC 27001 nasi eksperci zbadają 11 obszarów, które mają wpływ na bezpieczeństwo informacji. Są nimi:

 • polityka bezpieczeństwa
 • organizacja bezpieczeństwa informacji
 • zarządzanie aktywami
 • bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • zarządzanie systemami i sieciami
 • kontrola dostępu
 • zarządzanie ciągłością działania
 • pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych
 • zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
 • zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

W czasie audytu bardzo wnikliwie weryfikowane jest bezpieczeństwo proceduralne i informatyczne, przeprowadzane są również testy oprogramowania systemowego oraz infrastruktury informatycznej. Do testów penetracyjnych używamy profesjonalnego oprogramowania, które na bieżąco jest aktualizowane o najnowsze konfiguracje sprzętowe, dzięki czemu mamy jasny obraz stanu technicznego infrastruktury.

Po przeprowadzeniu audytu sporządzimy dla Państwa poufny RAPORT identyfikujący zagrożenia w dotychczas funkcjonującym systemie bezpieczeństwa. Raport będzie zawierał również nasze rekomendacje w zakresie rozwiązań mających zapewnić bezpieczeństwo IT oraz zalecenia do procedur i dokumentacji.

Otrzymują Państwo dokładny opis problemu i sugerowane rozwiązanie, jakie należy przedsięwziąć,

aby zniwelować występujący problem.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Nasz zespół to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych obszarów technologii IT, posiadający wiedzę nt. systemów bezpieczeństwa popartą 25-letnim doświadczeniem w branży IT.
W skład zespołu wchodzą doświadczeni audytorzy posiadający m.in. Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001, będący członkami Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (The Institute of Internal Auditors).

Szczegółowy zakres usługi Audyt IT

 • Analiza procesów zarządzania IT i bezpieczeństwem
 • Przegląd dokumentacji
 • Weryfikacja ochrony danych osobowych zgodnie z nową ustawą RODO
 • Zbadanie zgodności konfiguracji systemów z założeniami polityki bezpieczeństwa
 • Przegląd zabezpieczeń systemu informatycznego funkcjonującego w Firmie
 • Przeprowadzenie testów oprogramowania systemowego
 • Przeprowadzenie testów penetracyjnych infrastruktury informatycznej
 • Identyfikacja słabych punktów infrastruktury IT (w tym w systemach i urządzeniach)
 • Analiza potrzeb w zakresie zabezpieczenia systemu
 • Dostarczenie informacji odnośnie przestrzegania norm i procedur bezpieczeństwa
 • Analiza bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego
 • Weryfikacja założeń dotyczących kontroli dostępu
 • Szkolenie i transfer wiedzy do pracowników Firmy
 • Konsultacje poaudytowe.

W ramach audytu proceduralnego audytorzy dokonują przeglądu i oceny funkcjonowania dokumentacji w następującym zakresie:

 1. REGULACJE WEWNĘTRZNE
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Instrukcja sporządzania informacji zarządczej
 • Strategia działania Firmy
 • Strategia technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
 • Regulamin organizacyjny/ Schemat organizacyjny
 • Instrukcja - Zasady zarządzania zmianami
 • Instrukcja zarządzania ryzykiem operacyjnym
 • Instrukcja - Plany awaryjne zachowania ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych (BCP - Business Continuity)
 • Instrukcja zarządzania kadrami
 • Regulamin kontroli wewnętrznej i audytu
 • Plan audytu wewnętrznego
 • Instrukcja zarządzania ryzykiem powierzania czynności podmiotom zewnętrznym

Oraz:

 • Umowy z firmami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Polisy ubezpieczeniowe

2. WERYFIKACJA DOKUMENTACJI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH ZARZĄDZANIA

Organizacja obszarów bezpieczeństwa informacji i środowiska teleinformatycznego:

 • Identyfikacja zagadnień i planowanie w zakresie obszarów IT
 • Podział zadań w zakresie bezpieczeństwa Informacji
 • Lista osób stanowiących kadrę rezerwową; System doskonalenia kwalifikacji / Rejestr szkoleń
 • Akta osobowe pracowników: Potwierdzenie kwalifikacji / odbycia szkoleń, Oświadczenia
 • Zakres dostępu do informacji; Separacja obowiązków pracowników.

Rozwój środowiska teleinformatycznego:

 • Wymagania w zakresie rozwoju systemów informatycznych
 • Zasady doboru komponentów infrastruktury
 • Standardy konfiguracyjne
 • Schemat dokonywania zmiany w systemach informatycznych.

Zarządzanie infrastrukturą:

 • Wykaz systemów informatycznych/komponentów infrastruktury
 • Określenie krytycznych zasobów i dostawców IT
 • Dziennik administratora systemu/Rejestr uprawnień/Rejestr kont serwisowych i administracyjnych
 • Rejestr wejść do pomieszczeń szczególnie chronionych
 • Dziennik sporządzania kopii/ Harmonogram testów
 • Procedura ponownego rozpoczęcia działalności firmy w przypadku awarii systemu informatycznego
 • Wykaz planów ciągłości działania i planów awaryjnych
 • Protokoły z testów warunków skrajnych i testów ciągłości działania
 • Lista kontaktowa osób i firm, które należy zawiadomić w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych
 • Rejestr incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji.

PROFESJONALNY AUDYT

Wdrożenie w Firmie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę ISO 27001 pozwala na zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji, które stanowią dla organizacji wymierną wartość lub ich ochrona wynika z odpowiednich przepisów prawa.
W ramach audytu dokonamy pełnej weryfikacji wszystkich obszarów bezpieczeństwa informacji środowiska teleinformatycznego w Państwa Firmie.

UWAGA !

Państwowe organy nadzorcze zalecają w odniesienie do instytucji Państwa wykonanie audytów bezpieczeństwa informacji
w zależności od wytycznych w danym sektorze w określonych ramach czasowych, a w przypadku firm biznesowych
częstotliwość wykonywania audytów zależy od świadomości i wiedzy kierownictwa na ten temat.

W celu uzyskania pełnej informacji w omawianych zakresach zapraszamy do kontaktu:

Andrzej Popiołek
Audytor Wiodący SZBI, Członek IIA Polska
+48 602 220 749 andrzej.popiolek@servus-comp.pl

Anna Stręk
Audytor Wiodący SZBI, Członek IIA Polska
+48 781 555 025 anna.strek@servus-comp.pl

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

 

POBIERZ PDF

POBIERZ OPRACOWANIE W PLIKU PDF

Nota prawna

1. Zaprezentowany materiał jest autorskim opracowaniem i jest objęty prawem autorskim.

2. Niniejszy materiał, ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i in. do celów innych niż realizacja przedmiotowej umowy u Klienta.

INNE PROPOZYCJE AUDYTÓW DLA TWOJEJ FIRMY

AUDYT I WDROŻENIE POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO FIRMA

AUDYT I WDROŻENIE POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO FIRMA

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO

UDYT HARDERING SYSTEMÓW I USŁUG FIRMA

AUDYT HARDERING SYSTEMÓW I USŁUG

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI I STRON WEBOWYCH FIRMA

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI I STRON WEBOWYCH

AUDYT ŚLEDCZY DOCHODZENIOWY FIRMA

AUDYT ŚLEDCZY DOCHODZENIOWY